Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom a je záväzný pre HAKOV TOOLS s.r.o. ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho.

1. Na tovar je poskytovaná záruka stanovená zákonom alebo podľa vyznačenej záručnej doby na dodacom liste, záručnom liste alebo priamo na obale tovaru. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.

2. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou niektorého dielu veci. Prípadne sa poskytovanie záruky riadi záručnými pokynmi výrobcu.

3. Záruka sa nevzťahuje:

 • Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania
 • Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí
 • Na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja .
 • Na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom
 • Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom .
 • Na produkty poškodené prírodnými živlami
 • Na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou..
 • Na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom
 • Na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky

4. Pri zistení závady je zákaznik povinný ihneď prestať vec používať a závadu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, osobne na predajni. Toto sa nevzťahuje na tovar, ktorého záručné opravy sa vykonávajú v servisných strediskách na to určených.

5. Reklamačné konanie sa začína prevzatím tovaru pracovníkmi firmy HAKOV TOOLS s.r.o.. Pri poslaní reklamovaného tovaru poštou sa reklamačné konanie začína prijatím zásielky našim reklamačným oddelením.

6. V prípade oprávnenej reklamácie je reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 až 21 dní, ale najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. V závislosti od charakteru tovaru je v niektorých prípadoch tovar opravený alebo vymenený ihneď.

7. Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť, prípadne zaslať na adresu: HAKOV TOOLS s.r.o., Trenčianska cesta 24, 957 01 Bánovce nad Bebr.

 1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom a podľa možnosti v pôvodnom balení
 2. kópiu daňového dokladu o zakúpení a dodacieho alebo záručného listu (ak bol k tovaru dodaný)
 3. v prípade doručenia reklamovaného tovaru niektorým z prepravcov je potrebné pribaliť popis poruchy alebo chyby tovaru.

Balík je nutné viditeľne označiť slovom REKLAMÁCIA.

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná. V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. nefunguje už pri prvom použití, má kupujúci nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdržaní tovaru. Reklamovaný tovar môžete doručiť osobne alebo použite niektorú z prepravných služieb, ktoré doručia balík priamo (UPS, DPD, Slovenská pošta, DHL). Náklady na dopravu do HAKOV TOOLS s.r.o. hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zakazníkovi firma HAKOV TOOLS s.r.o.

8. Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví je zákazník povinný zaplatiť firme HAKOV TOOLS s.r.o. náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Tovar bude zákazníkovi vrátený až po uhradení týchto nákladov.

9. Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť:

 • pri osobnom odbere ihneď,
 • pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru. Pri prevzatí balíka od prepravcu je zákazník povinný ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom vymáhania poistného za poškodený tovar.

Na spotrebný materiál je poskytovaná záruka vyplývajúca z povahy tovaru.